మొత్తం

అమలు అయినవి

పాక్షిక అమలు చేసినవి

అమలు కానివి

2014-2019 మేనిఫెస్టో హామీలు, అమలు & విజయాలు.